Fundacja Elwiro Michała Andriollego

 

ul. Słoneczna 20, 05-410 Józefów
roblewandowski@wp.pl

http://www.fundacja.andriolli.pl/
Fundacja im. Elwiro Michała Andriollego działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i regionalnej.
Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
1. Zwiększanie zasobu dziedzictwa kulturowego
Wspieramy działania zmierzające do utworzenia Muzeum E.M.Andriollego, a następnie będziemy wspierać działania tegoż muzeum (www.muzueum.andriolli.pl).
2. Podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym,
oświatowym i wychowawczym, służących budowaniu świadomości regionalnej, pielęgnowaniu regionalnej tradycji, historii, realizowanych na terenie województwa mazowieckiego.
3. Upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
o opiece nad zabytkami, zwiększanie roli zabytków i muzealiów w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w regionie oraz na terenie województwa mazowieckiego.
4. Utrzymanie charakteru zabudowy regionu
poprzez popieranie i wspieranie regionalnej stylizacji architektonicznej, inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

W swojej działalności Fundacja jest niezależna od instytucji samorządowych, państwowych i politycznych. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.